Бенвенуто Чел лини. Персей. 1545—1554. Флоренция, Лоджия деи Ланци.